Üns beriň!!! Aýazly günler dowam edýär

Tomusy ýadyňa salýan yssy günlerden soň, demirgazyk-günbatardan sowuk howa akymynyň aralaşmagy netijesinde Aşgabat şäherinde we şäherýaka sebitlerinde häzirki wagtda sowuk aýaz dowam edýär. Bu sowuk we aýazly günleriň Fewral aýynyň başlaryna çenli dowam edýänligini ýatladýarys.

Howanyň sowuklygyny we ýollaryň sürçekligini nazarda tutup ildeşlerimize ýyly geýinmekli we agyz-burun örtüklerini dakynmagy şeýle-de sürüjilere seraply sürmekli maslahat berýäris!

Inashgabat redaksiýasy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok