PÝGG sürüjileri we pyýadalary ýollarda ünsli bolmaga çagyrýar

Şu gün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy sürüjilere we pyýadalara gyşyň amatsyz howalarynda ýollarda seresap bolmagyny maslahat berýän SMS hatyny ýollady.

Bu hatda şeýle diýilýär:

Mähriban ildeşler! Gyş paslynyň garaňky, ygally gijeleri hem-de ir säheriň ümürli howasy sürüjilerden hem pyýadalardan ýol hereketine has ünsli bolmagy talap edýär! Ýoluňyz ak bolsun!

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok