«Diýarym asuda, ýurdum parahat» ady bilen sergi guraldy

Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Diýarym asuda, ýurdum parahat» ady bilen sergi guraldy. Onda ussat nakgaşlaryň, heýkeltaraşlaryň ýerine ýetiren sungat eserleri görkezildi.

Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşleri Aýhan Hajyýewiň, Ýewgeniýa Adamowanyň, Annadurdy Almämmedowyň, Öwezmuhammet Mämmetnurowyň, şeýle-de ussat suratkeşler Rustam Abdullaýewiň, Şemşat Mämmedowanyň, Mekan Nurýagdyýewiň, Dmitriý Filipçenkonyň dürli ýyllarda ýerine ýetiren nakgaş eserleri görkezildi. Şeýle hem Türkmenistanyň halk suratkeşi Maral Ataýewanyň, Hezret Annageldiýewiň keramika eserleri, zergär Aýjemal Çaryýewanyň ýasan döwrebap şaý-sepleri hem görkezildi.

Şeýle-de okaň:
Üns beriň: bäsleşik!
Çeperçilik akademiýasynda sergilenen suratlar
ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNDA “BINAGÄRLIK” WE “DIZAÝN” KAFEDRALARYŇ DIPLOM IŞLERINI GORAMAK TAMAMLANDY
GUJURLY ÝAŞLARYŇ HEÝKELLERI
Reňklerde Bitaraplygyň waspy
SUNGATDA BITARAPLYGYŇ WASPY
GUJURLY ÝAŞLARDA WATANYMYZYŇ WASPY
Şekillendiriş sungatynda Bitaraplygyň şöhlelenilişi
Mirasym mertebäm – Terbiýe mekdebim
ÝAŞ SUNGATY ÖWRENIJILERIŇ JOŞGUNY

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok