Türkmenabat şäherinde Ýangyna garşy göreş gullugynyň täze edara binasy açylyp ulanmaga berildi

Türkmenabat şäherinde Ýangyna garşy göreş gullugynyň täze edara binasy hem açylyp, ulanmaga berildi. Şäheriň Alty Garlyýew adyndaky köçesiniň ugrunda ýerleşýän täze bina mundan beýläk welaýat Polisiýa müdirliginiň Ýangyna garşy göreş gullugynyň esasy dolandyryş merkezleriniň biri bolar. Bu barada «Türkmenistan» gazetiniň habarynda aýdylýar.

Binanyň iş otaglary döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edildi. Bu tehnologiýalar ýangyna garşy göreş toparlary bilen uzak aralykdan gatnaşygy ozalkylaryndan has çalt alyp barmaga mümkinçilik berer. Bu ýerde oturdylan enjamlaryň käbiri welaýatda ilkinji gezek synagdan geçiriler.

Ýerli gurluşykçylar tarapyndan gurlup, ulanmaga berlen täze binada gullugyň işgärleri üçin hem ähli mümkinçilikler döredilipdir. Bu ýerde ýangyna garşy göreşiň özboluşly muzeýiniň açylandygyny hem aýtmak gerek.

Täze binada ýangyna garşy göreş ulaglarynyň birnäçesini saklamak üçin garažlar hem göz öňünde tutulypdyr. Olarda ulaglara talaplara laýyk ideg etmek üçin ähli mümkinçilikler bar.

Dolandyryş paneli häzirki zaman aragatnaşyk ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr: monitorda hakyky wagtda şäheriň iň köp işleýän ýerlerinde, şol sanda bazarlarda we iri kärhanalarda häzirki ýagdaýy synlap bilersiňiz.

Easternurduň gündogar sebtiniň ýangyn howpsuzlygy gullugynyň taryhyny aýdýan pudaklaýyn muzeýiň eksponatlary täze dolandyryş binasyna geçirildi. Bu ýerde suratlar, resminamalar, ok-däriler, gyrgyç görnüşindäki enjamlar we gymmatyny ýitirmedik ýangyny söndürmegiň häzirki zaman serişdeleri bar. Öňüni alyş işleri, esasanam ýaşlar bilen muzeýde yzygiderli gezelençler geçiriler.

Bagtyýarlyk şertnamalaýyn çägindäki Amu Darýanyň sag kenarynda iki sany gaz gaýtadan işleýän zawodyň hyzmatyny öz içine alýan aýratyn ýangyn söndürijiler toparynyň döredilendigini bellemelidiris. Recentlyakynda, Malaý gaz ýatagynda öz ýangyn bekedi bolan güýçlendiriji kompressor stansiýasy Zaunguz Karakumda aýratyn üns merkezine goşuldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok