Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy işe girizildi

2021-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy dabaraly ýagdaýda işe girizildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýty habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda elektrik energiýasynyň eksport göwrümleriniň we geografiýasynyň ýaýbaňlandyrylmagy ugrunda giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýändigi bellenilip geçildi. Kerki–Şibergan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamynyň işe girizilmegi Türkmenistanyň we Owganystanyň arasyndaky energetika hyzmatdaşlygynyň barha ösdürilýändiginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.
Owganystana sebitleýin elektrik energetika bazarynyň aýratynlyklaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän zerur infrastrukturalaryň döredilmegi boýunça bilelikdäki taslamalaryň derwaýyslygy barada gürrüň edildi. Ýurduň energohowpsuzlygynyň saklanylmagynyň Owganystanyň Hökümetiniň ileri tutýan ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenilip geçildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň Kerki–Şibergan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamynyň işe girizilmegine ak pata berenlerinden soňra, çärä gatnaşyjylar monitorda elektrik geçirijisine güýjenmäniň berilmeginiň tehnologiki görnüşine tomaşa etdiler. Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamynyň uzynlygy 153 kilometre we kuwwaty 500 kW barabar bolup, ol «Тürkmenistan – Owganystan – Pakistan» elektrik geçiriji ulgamynyň bir bölegini düzýändir hem-de üç ýurduň arasynda elektrik energiýasynyň eksport we import edilmegi üçin zerur infrastrukturalaryň döredilmegine gönükdirilendir. Şunlukda Türkmenistanyň elektrik energiýasy Owganystanyň birnäçe şäherlerine, hususan-da Mazari-Şarif şäherine, soňralygy bilen hem Pakistanyň şäherlerine ugradylar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok