2021-nji ýylda Ahal welaýatynda birnäçe desgalar ulanmaga beriler

13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ak ekinlere agrotehniki kadalara laýyk derejede ideg edilişi, şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada giňişleýin habar berdi.

2021-nji ýylda Kaka etrabynyň çäginde umumy meýdany 6 gektara barabar bolan ýyladyşhana, Kaka we Babadaýhan etraplarynda ýokary halkara ülňüleri esasynda enjamlaşdyrylýan dokma toplumlary we Aşgabat — Tejen aralygynda ýokary tizlikli awtomobil ýoly hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji nobatdakysynyň binalar toplumy ulanmaga berler. Şu günler döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna gabatlanyp ulanmaga beriljek desgalardaky işler häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede alnyp barylýar.

Hasabaty diňläp hormatly Prezidentimiz şu ýylda welaýat boýunça meýilleşdirilen ähli işleriň guramaçylykly geçirilmelidigini berk gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Begsähet Baýramow,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok