A witamini ýagyň ýanmagyna kömek edýär

Wenanyň lukmançylyk uniwersitetiniň alymlary daşky gurşawyň pes
temperaturasynyň adam bedeninde A witaminiň derejesini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Ak adipoz dokumasyny ýagyň ýanmagyna we ýylylyk öndürilmegine itergi berýän goňur adipoz dokumasyna öwürmäge kömek edýär.

Adamlarda we süýdemdirijilerde bedeniň ýagynyň azyndan iki görnüşi bar: ak we goňur adipoz dokumasy. Semizlikiň ösüşinde artykmaç kaloriýa esasan ak ýag görnüşinde saklanýar. Goňur ýag energiýany ýakýar we şeýlelik bilen ýylylygy bölüp çykarýar. Adamlarda beden ýagynyň 90% -den gowragy ak bolup, köplenç garyn, aşaky we ýokarky budlarda ýerleşýär. Ak ýagy goňur ýaglara öwürmek, agramyň ýokarlanmagyna we semizlige garşy göreşmegiň täze bejeriş usuly bolup biler. Gözleg “Molecular Metabolism” theurnalynda çap edildi.

Alymlar sowukdan ortaça peýdalanmagyň A witaminiň derejesini ýokarlandyrýandygyny görkezdiler. A witamini dükanlarynyň köpüsi bagyrda saklanýar we sowuga duçar bolmak A witaminiň adipoz dokumasyna gaýtadan paýlanmagyna itergi berýän ýaly görünýär. Sowukdan emele gelen A witaminiň derejesiniň ýokarlanmagy, ak ýagyň has ýokary ýanmagy bilen goňur bolmagynasebäp boldy.

“Netijelerimiz, A witaminiň adipoz dokumasynyň işinde möhüm rol oýnaýandygyny we global energiýa alyş-çalşyna täsir edýändigini görkezýär. Şeýle-de bolsa, bu bellenmedik bolsa, köp mukdarda A witamini
goşundylaryny kabul etmegiň tarapdary däldir, sebäbi A witaminiň gerekli
öýjüklere öz wagtynda berilmegi gaty möhümdir “-diýdi.

Maral HOJANYÝAZOWA
Halkara ynsanperwer ylymlary we
ösüş uniwersitetiniň mugallymy

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok