TÄSINLIKLER DÜNÝÄSI

 •  Kiçijik çaga gök kitiň damarlaryndan ýüzüp bilýär.
 • Ugandada ilatyň 50%-i 15 ýaşdan  kiçi.
 • Iň pes adamlar ýaponlar, iň ýokary adamlar gollandiýalylar.
 • Adamyň  tüýküligi adaty suwdan üç esse ýokary temperaturada gaýnadylýar.
 • 1979-njy ýylda Pensilwaniýa ştatynda iki çaga adaty bolmadyk at dakdy: Pepsi we Cola.
 • Doňuzlar asmana nädip seretmelidigini bilmeýärler.
 • Dil adam bedenindäki iň güýçli myşsadyr.
 • Pişikler ömrüniň takmynan 70% -ini uklaýarlar.
 • Horazlar boýnuny gymyldadyp bilmese gygyryp bilmeýärler.
 • Her gezek asgyrsaňyz, kelläňizdäki käbir beýni öýjükleri ölýär.
 • Eýfel diňine çykmak üçin 1.792 basgançakdan geçmeli.
 • Adam saçlary we dyrnaklary ölümden soň ösmegini dowam etdirýärler.
 • Futbol karýerasynyň dowamynda futbolçy Angliýadan Hytaýa çenli aralyk bilen deňeşdirip biler.
 • Futbolçylaryň köpüsi her oýunda takmynan 8-9 kilometre ylgaýarlar.
 • Akylly adamlaryň  saçlarynda has köp sink we mis bar.
 • Russiýa, çäginde 12 deňiz bolan ýeke-täk ýurt.
 • Pingwin ýüzüp bilýän, ýöne uçup bilmeýän ýeke-täk guşdyr.

Timur ELTEZAROW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok