Kalby ylhamly ýaşlar

Biziň ýurdumyzda zehinli ýaşlaryň ýüze çykmagy, olaryň okamagy, öwrenmegi we döretmegi üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ähli welaýatlarda we paýtagtymyz Aşgabatda döwrebap bilim almak we dünýäniň häzirki zaman döwrebap tehnologiýalary bilen aýakdaş gitmeklik üçin ähli gerek bolan şertler durmuşa geçirilýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzda ministrlikler we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýaşlaryň arasynda yzygiderli geçirilýän ýaryşlar we bäsleşikler aýdyň şaýatlyk edýär.

Ine şeýle niýet bilen döredilen gepleşikleriň biri-de, “Aşgabat” teleýaýlymy hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bilelikde taýýarlap, ýaýlyma goýberýän “Kalby ylhamly ýaşlar” atly gepleşigi bolup durýar. Bu gepleşikde ýaş kalby joşgundan doly şahyrlar özleriniň döredijiligi bilen tomaşaçylary mawy ekranyň üsti bilen tanyş edýärler, şeýle-de gepleşigiň döredijilik toparynyň taýýarlan birnäçe soraglaryna başardygyça jogap berýärler. Gepleşigiň dowamynda biziň halypa-şahyrlarymyzyň belli eserleri, şygryýetiň esasyny düzýän mowzuklar we başga-da gyzykly gürrüňler biziň telegörijilerimiziň dykkatyna ýetirilýär. Gepleşik “Aşgabat” teleýaýlymynda hepdäniň her çarşenbe güni ýaýlyma goýberilýär.

Biziň gepleşigimiziň esasy maksady dürli ýerlerden zehinli ýaşlary ýüze çykarmakdan, tomaşaçylary ýaş şahyrlaryň döredijiligi bilen tanyş etmekden, şygryýet we döredijilik baradaky düşünjeleri has-da çuňlaşdyrmakdan, we iň esasanam, Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan syýasatyna, we döwrüň ösüşlerine öz sesimizi goşup, döredijiligimizde beýan etmekden ybaratdyr. Biziň gepleşigimiziň çäklerinden welaýatlarymyzyň hem dürli künjeklerinden gatnaşýan ýaşlarymyzyň döredijiligini tapyp bolar. Elbetde, häzirki wagtda biziň ýurdumyzda sanly ulgam arkaly islendik ýerler bilen aragatnaşyk saklap bolýar, biziň gepleşigimizde hem edil şonuň ýalydyr. Biziň bilen habarlaşmak we gepleşigimiziň myhmany bolmak üçiň biziň elektron salgymyza özüňiziň goşgularyňyzy we maglumatlaryňyzy iberip bilersiňiz!

Elektron salgylarymyz:
ylhamly.yashlar@gmail.com
medeniyetingozyetimi@gmail.com
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
+99362050308
442011
482860

Ýunus ALLANAZAROW,
Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby,
“Kalby ylhamly ýaşlar” gepleşiginiň alypbaryjysy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok