Türkmen-Türk hyzmatdaşlygy ösdürmek ýolunda

Türkiýe Respublikasynyň Söwda ministri hanym Ruhsar Pekjan bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary jenap Çary Gylyjowyň arasynda 2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda geçirilen wideo şekilli duşuşyk

Türkiýe Respublikasynyň Söwda ministri hanym Ruhsar Pekjan bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary jenap Çary Gylyjowyň arasynda 2020-nji ýylyň 19-njy noýabrynda wideo şekilli duşuşyk geçirildi.

Türkiýe bilen Türkmenistanyň gatnaşyklarynyň gün tertibine girýän ykdysady we söwda meselelerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döreden wideo şekilli duşuşykda, öňümizdäki döwürde Aşgabat şäherinde geçirilmegi göz öňünde tutulýan Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türk-türkmen toparynyň nobatdaky maslahatyna, Türk-türkmen işewirler forumyna hem-de Türk eksport harytlarynyň sergisine şeýle-de Türkiýede Türkmenistanda öndürilen harytlaryñ sergisine taýýarlyk meselelerine garaldy.

Duşuşykda ikitaraplaýyn söwda dolanşygyny artdyrmak, gurluşyk we maýa goýum gatnaşyklary we gümrük meselelerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek, ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklaryň hukuk binýadyny pugtalandyrmak, Orta koridor ugry bilen esasan-da Hazar geçelgesinden ýola goýlan ikitaraplaýyn we sebitleýin söwdany ösdürmek meselelerinde özara pikir alşyldy. Duşuşykda, energetika, ulag, dokma senagaty, oba hojalyk we maldarçylyk pudaklarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça meýiller beýan edildi.

.

Wepa Kanaýew,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň 1-nji ýyl talyby. 

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok