TMDDI-de iňlis dili hepdeligi geçirildi

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň gurnamagynda “Türkmenistanda daşary ýurt dilleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipelerden ugur alyp, ata Watanymyzyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýy mynasybetli “Arkadagym, ajap ýurdum – dünýä dillerinde waspyň” atly iňlis dili hepdeliginiň dabaraly jemleýjisi geçirildi.

Geçirilen iňlis dili hepdeliginiň hem esasy maksady ýaşlaryň daşary ýurt dillerini öwrenmek höweslerini ösdürmekden ybaratdyr.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynda rowaýatlara esaslanýan sahna çykyşlary ýerine ýetirildi. Umuman hepdeligiň bu kitap esasynda iňlis dilinde çäreler toplumy geçirildi.

Talyplar iňlis dilinde goşgy, aýdym-sazly çykylary ýerine ýetirdi. Iňlis dili we edebiýaty fakultetiniň talyplary tarapyndan sergi guraldy.
Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuna bagyşlanyp geçirilen bu hepdelikde edebi-sazly kompozisiýa hem ýerine ýetirildi.

Hepdeligiň guramaçylynda iňlis filologiýasy kafedrasynyň mugallymlary Azym Öwezow, Laçyn Ataýewa, Gunça Gurbanmyradowa gatnaşdy.

Azym ÖWEZOW
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli
dünýä dilleri institutynyň iňlis dili edebiýaty
fakultetiniň mugallymy

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok