Türkmen dutary ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilip bilner

Häzirki wagtda Türkmen dutaryny ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” atly hödürnama bu guramanyň sekretariaty tarapyndan hasaba alyndy. Şol hödürnama ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasy boýunça hökümetara komitetiniň 2021-nji ýylyň noýabr aýynda geçiriljek mejlisinde seredilmegi göz öňünde tutulýar.

Türkmen halkynyň «Görogly» şadessany, «Küştdepdi aýdym we tans dessury» hem-de Türkmen milli halyçylyk sungaty Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendir.

Nurgeldi Hajyýew,
TOHU-nyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok