Aşgabat şäher häkimliginiň resmi saýty döredildi

Aşgabat şäher häkimliginiň resmi saýty döredildi. Bu internet saýty dünýäniň elektron maglumat giňişliginde mynasyp orun alar. www.ashgabathakimlik.gov.tm salgysyny ýazmak bilen, myhmanlar türkmen paýtagtynyň durmuşyny öz içine alýan web sahypasy bilen tanşyp bilerler.

Aşgabat şäher häkimliginiň resmi saýty şäheriň durmuş-ykdysady we medeni durmuşy barada giňişleýin we iň täze maglumatlary bermek maksady bilen işlenip düzüldi. Munuň üçin esasy sahypada üç sany maglumat bölümi bar: habarlar, maglumatlar we tölegler. Bu ýerde häkimligiň işleri barada maglumat tapyp bilersiňiz.

Saýt üç dilde — türkmen, rus we iňlis dillerinde elýeterlidir.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok