Türkmen okuwçylaryndan halkara robot olimpiýadasyna taýýarlyk…

“FIRST Global” adyndaky halkara robot ýasamak olimpiýadasy, her ýyl, millionlarça ýaşlaryň arasynda geçirilýär. Bu halkara robot ýasamak olimpiýadasy bu ýyl, 27-nji iýun we 25-nji sentýabr aralygynda onlaýn görnüşde geçip, ylym, tehnologiýa, inžinerçilik we matematika ugurlaryny öz içine alýar. Bu iri halkara olimpiýadada, bu ýyl, gatnaşýanlara jemi 29 sany ýumuş berilip, olary 25-nji sentýabra çenli dynmaklary talap edilýär. Tehnologiýa ugurlardan ýöriteleşen bu halkara olimpiýada, Türkmenistandan, Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 97-nji orta mekdebiniň 9,10 we 11-nji synplary, robotlary ýasamak arkaly ýokary depginlikde taýýarlyk görýärler. Mekdep okuwçylary bu halkara bäsleşik üçin, Türkmenistanyň “Oguzrobot” adyndaky topary döredip, ençeme robotlary ýasaýarlar.

“Oguzrobot” roboty

Mekdebiň 11-nji synplaryndan Mekan Çerkezow, Begli Rejepow, Ahmet Şyhlyýew we Dawut Akyýew dagylar “Oguzrobot” adyndaky roboty ýasap, ol suwuň içindäki ençeme zir-zibilleri ýygnamak bilen hyzmat edýär. Mundan başga-da “Oguzrobot” geçen ýyl, şu halkara bäsleşikde ýeňiji bolmagy başardy. 

“M.R.W.M.R” roboty

Mekdebiň 10-njy synplaryndan bolsa, Oguljan Nuriýewa we Aýlar Poladowa M.R.W.M.R (Mars Rover Waste Management Robot) adyndaky ýagny, Mars zir-zibil dolandyryş robotyny ýasap, bu robot her dürli ýerlerde zir-zibilleri toplamagy başarýar. Bu, M.R.W.M.R robodynyň aýratynlyklarynyň biri hem, bu robodyň aýaklarynyň düzüliş görnüşi, şu ýyl Marsa göýberilen “Mars Rover” robotynyňka meňzemegidir.

“Agricultural” roboty

Şeýle hem, mekdebiň 9-njy synplaryndan Arslan Poladow, Nurmuhammer Nazarow, Ylham Rahmanow, Maksat Kakajanow, Turan Nursähedow we Pirguly Öwezow dagylar “Agricultural robot” we “EduRobot” adyndaky iki sany robody ýasadylar. “Agricultural robot” ýagny, oba-hojalyk robody, ekin meýdançalara we ýerlere tohumlary serpip, olary suwaryp we dermanlap başarýar. “EduRobot” adyndaky robot bolsa ýörite çagalar üçin niýetlenilip, olara sapaklary hem-de daşky gurşawy (miweler,haýwanlar,…) aňsatlyk bilen öwretmegi başarýar.

“Edurobot” roboty

Bu okuwçylary, mekdebiň mugallymlary Berdimyrat Ýazhanow we Atamyrat Şahanow taýýarlap, olara tejribe gazanmaga uly ýardam berýär.

Arslan Annanyýazow  

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok