Telekeçilik mekdepleri tejribe alyşdy

2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Senagtçylar we telekeçiler birleşmesiniň merkezi binasynda telekeçiligiň okuwlaryna bagyşlanan duşuşyk bolup geçdi.

Bu duşuşyga Çampeýn şäherinden Urbanadaky Illinoý uniwersitetiniň (University of Illinois at Urbana – Champain) telekeçiligi dolandyryş bölüminiň professory Dr. Steven C. Michael çykyş etdi.

Duşuşyklar iki bölümde ýetirildi. Birinji bölümde myhman öz uniwersitetinde biznesi ýaşlara öwretmek maksady bilen döredilen mümkinçilikler we şertler barada gürrüň berdi. Illinois uniwersiteti biznes ussahanalary bilen gurşalan. Telekeçilik ekosistemasynda: gözleg-barlag parky, kärhana sehi, öndüriji laboratoriýalary, iVenture maýa goýum çekiji meýilnmalar, tehnologiýa öwreniş merkezi, telekeçilik arkalaşyklary, sosial itergi berijiler hyzmat berýär.

TSTB-nyň Telekeçiler mekdebiniň direktory Derýa Ilmuradow telekeçiligiň okuw prosesiniň alnyp barlyşy barada maglumat berdi. Telekeçiler mekdebi möhletleýin okuwlaryň diňleýjileriň talaplaryna görä dürli çuňlukda hödürleýär. Bu okuwlaryň baş maksady Türkmenistanda telekeçilik işini başlamagy maksat edinen taraplaryň bu ulgamdaky gerekli resminamalar, hukuklar we ädimler bilen tanyşmagyny ýola goýmak. Telekeçi boljak raýatlaryň telekeçiligiň esaslary baradaky umumy düşünjeleri berýän 1 hepdelik okuwyna gatnaşmagy hökmän. Okuwa gatnaşygy bolmadyk halatynda salgyt bölümninde hasaba alynmaýar.
Telekeçilik mekdebiniň alyp barýan işleri amerikaly myhmanda gyzyklanma döretdi. Bu mekdebiň käbir düzgünleriniň oňat pikirdigini, muny öz ýurdunda ABŞ-da hem durmuşa geçirilende birnäçe meseleleri çözmäge ýardam berjekdigini nygtady.

Duşuşygyň ikinji ýarymynda Telekeçiler mekdebiniň diňleýjiler bilen duşuşyk boldy.

Telekeçiligi ylmy esasda kemala getirmek, oňa degişli maly we resmi işleri ýerine ýetirmek üçin start-up proýektlere berilýän goldawlar barada hem aýdylyp geçildi. Malyýe resurslarynda nähili peýdalanyp boljakdygy barada hem düşünjeler ýetirildi.

Dünýäde haýsy ýurtlarda ilatyň näçe göterimi telekeçilige höwes bildirýändigini, start-up proýektleriň näçe göterimi näçe ýyllap dowam edýändigini barada ylmy barlaglaryň statistikalary görkezildi. Her ýagdaýyň aýratyn seljermeleri barada gysga maglumat berildi.
Dr. Steven C. Michael start-up biznese başlan öz talyplarynyň durmuşlaryndan hem gyzykly nusgalyk wakalary paýlaşmagy ýatdan çykarmady.

Proffesor Dr. Steven C. Michael ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň çakylygy esasynda Aşgabatda myhmançylykda.
Telekeçiler mekdebi telekeçilik sowatlylygyny artdyrmak maksady bilen halkara guramalaryň tejribelerinden giňden peýdalanýar. Mekdebiň ähli welaýatlarda şahamçalary okuw hyzmatlaryny berýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok