Gago 15 ýyllyk karýerasyny tamamlady

Soňky wagtlarda futbol äleminde ýetginjek futbolçylar has-da tapawutlanýarlar. Muňa garamazdan birnäçe futbol ýyldyzlary futbol bilen ömürlik hoşlaşyarlar. Yzda galan oýunlaryň birnäçesinde şikes geçirendigi sebäpli ady äleme dolýan futbol  Real Madrid toparynyň ýarymgoragçysy bolan Fernando Gago futbol bilen hoşlaşdy.

Özüniň 15 ýyllyk karýerasyny arka atan Gago ilkinji gezek  “Boka Huniýors” toparynda çykyş edipdi.  Mundan başga-da Gago “Walensiýa” ,  ” Roma ” ýaly ady belli toparlaryň düzüminde çykyş etdi.

 Argentinaly 34 ýaşly Fernando Gago karýerasyny tamamlamazdan öň ” Weles Sarsfild ” toparynda çykyş edipdi.

Rüstem BERDIÝEW
TDBGI-niň talyby 

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok