2021 – nji ýyl “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary esasynda 2021-nji ýyl “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçer. Indi, her bir ýyly döwrebap atlandyrmak halkymyzyň asylly däbine öwrüldi.

Ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylmagy hormatly Prezidentimiziň başlangyjyndan we halkymyzdan, iri jemgyýetçilik birleşiklerinden, we syýasy partiýalardan gelen teklipleri nazara alyndy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok