“Hasyl – 2019”

Her ýyl noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesi “Hasyl baýramy” bellenilýär.

Baýramçylygyň öňüsyrasynda ähli welaýatlar pagta öndürmekde bu ýyl bellenen şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdi.

Ýurduň harmanyna welaýatlar şu tertipde goşant goşdular:
Ahal : 207 müň tonnadan gowrak
Mary : 313 müň tonnadan gowrak
Daşoguz : 203 müň tonnadan gowrak
Balkan : 5 müňden gowrak
Lebap : 295 müň tonnadan gowrak

Etraplarda we welaýatlarda öňe saýlanan edermen pagtaçylaryna, mehanizatorlaryna, ýygymçylaryna we beýleki oba hojalyk işgärlerine döwlet sylaglary gowşuryldy.


Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok
inAshgabat-arrow

Афиши - куда сходить?