Новости
Tomusky lagerler

Tomusky dynç alyş diňe bir howanyň gyzmagy bilen däl, eýsän mekdep okuwçylarynyň 3 aýlap dynç almaklary bilen tapawutlanýar. Dynç almak çagalar üçin zerur boluşy ýaly, okuw möwsüminde gazanylan bilimleriň hem ýatdan çykarmazlygy ähmiýetli. Paýtagtymyz Aşgabadyň…Onlaýn petek almak üçin çeken jebrim

Aşgabatdan başga şähere otla petek almak üçin demir ýol menziline bardym. Kassanyň nobatyndan ýaňa aýak basara ýer ýok. Tomusky dynç alyş sebäpli hemmeler bir ýerlere barýar. Kimisi dynç alşa, kimisi saglygyny dikeltmäge, kimisi bolsa öz dogan-garyndaşlaryna myhmançylyga barýar. Umuman tomsuň geleni belli bolýar.Tomus üçin maslahatlar

Tomus üçin maslahatlar

Tomus dynç alyş möwsümi bolsa-da, dynç alynan wagty üns bermeli käbir kadalar bar. Bulary bilmek saglyk we fiziki abatlyk üçin zerur bolup durýar.