«Harry Potter» seýrek nusgasy 77 müň dollara satyldy

Joan Roulingiň «Harry Potter» kitabynyň seýrek nusgasy ýakynda 77 müň dolla-ra satyldy. Angliýanyň «Hansons» söwda-satuw öýünde öz eýesini tapdy. 1997-nji ýylda neşir edilen bu eser gaty seýrek hasaplanyp, ol bary-ýogy 500 nusgada ýaýradylypdyr.

Mundan 20 ýyl töweregi ozal bu kitaplaryň birini Lýuksemburgda ýaşaýan angliýaly bir adam çagalaryna iňlis dilini öwretmek üçin satyn alypdyr. Çagalary ulalansoň, şahsy kitaphanada gowy ýagdaýda saklanan kitaby 40 müň dollara satmak meýilleşdirilipdir. Emma kitap söýüjileriň biri ony 77 müň dollara satyn alypdyr. Şeýle ýokary baha garaşmadyk kitap eýesi gelen serişdäni gyzynyň oku-wyna sarp etmegi göz öňünde tutýar.

Maksat Gurbanow,
TOHU-nyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok